   
 
του Κωνσταντίνου Ν. Θώδη, συγγραφέα – ιστορικού ερευνητή της Μικράς Ασίας του Αιγαίου
 !" # $ %&'() $ %"
 $ *!+ ,)% !-. 
.  ,)% / !
+  ,    0 .. 
 . , 1 !

2 *%   Βρίουλα!3 
 Αμβριούλα Βριούλα Βρίουλα 1 Βουρλά 1  * 
% 4"Βρίουλα% $ 
!/
 4 *%** 4  
4 * !
/ 4. 5% 
 "4  4% 4,4
      4    
   ! / 4 4 .4    
 % %    
 % *    %4
   %    $   /,  
 $ 6!#*. 44
1$ !7819:;;<!=>?@A;BCD;@E:CFG:HD;:IC:E@GAECJKD?B4L 84M! 1N1/&!O %30 %
 ! %  * !P% Q!N6!QNQ!
%  4% 4, 4 *4
,,4  
        4  
* %,   !$, 4
%* 4   5   % 4 4  %, *
 % 4     % , ! +   
4  ,     4 ,  
. *  *   L  4  
 *  R   4 
  L  4  5 %  5    
 %  4  O 4 
  SN* /, LQQ!
/%  ,Βρίουλα Ασίας!$, 4 
%!
/ . * 4 Βρίουλα4  % %4 
* %4 % *4  
,
2
!
+T *  *.66!U!4  4
(RVW4% X 4 40%4
%4P4/4Y40%!)X* 
 *4 ZE:[?C\?B];?BA"4 40%4
%4P4/4. X%4% Y
6
!
  4,   
 4      % 4  
4 %* P4P 5
 T . *  *!
# .   *    ^,    4
/_
!!!-%  * 
!
 
 4 4  X% 4)
*   *  
!
*  
  P4  % 54 
, %  
!
*   
5  ,4)
) $ %4343 % 5
 % !!!!
/ 4%4*  %  %4 
% *, !
2P4X -,4  . "4N!N!QNN64%. 4 !
3#/ $% 43  4 LLN1LL!3 * *  
!!$4LLN4!Q81Q !
3LQQ. 5   P
 3 4Βρίουλα % !
# . ! `!
a!!!3 *   b c$  
 *#d  * Βριούλλων  ,
 4 b5 *c!e
      LQQ
4
f!g!
`% 14 , 45  
_b3$%  %c!
# . $ %
h
_
a!!!   .  
4 4       % , 4 
 "4     4   O   3T ! + % 5 βρία
,  , *4%  $   04
βρία O  πόλισμα4 %+ *4βρίαεπί αγροίς κώμην
φρούριον!!!$!!4"4.Y 4 
 g!
3 % %   S  % W ,  _ %4  %4
, %4  4 V 4 V% 4  ,4 ' ,4 ' 4 P4 /%4
/% %4/ %4/%40 44&  !
$4   Βρίουλα . O   * 4
      
S
!      'T4 
 44 *. ,  
 h
8
!
  * 
 ",i"!
V επίσκοπο Βριούλλων . *  *  
, $% 3. & `!
`j?BC j?:[BCC?" k:lAC?\: mBC;? S!NQ!SLQ1Q8!NL!8SL"4 P  * *"4
4,  4  * 
 %!
  ,  . nV 
hS"!
ZE:;:M:FEBMGK:I@GAoKpBC@?CAqlM?EAnjA:EF?:;hS"4% .
_
aV 1 ,  "4 επίσκοπος Βριούλλων Ασίας! ) V  
 !38 8!U!*# $ %&'(
) $ %"   %4 Q7$
  Q6 &  8 8g! ! mBC;? rss LL71rsss 7 S"! $     
       % %    5*    
4) *4  !R$^$ 4N!N!QNS
5$ % /  Y $3 #
 Sh* T 8N!3 #d!3,P!! 4 84!!
6 & 4 *!!!/&!O %4 *4QL!N!QNL!
7)'T !R/&!O %4% 4Nh!N6!QNQ!
8$% t!# ) $ %8 8!U! 4rss1rsss"!
bu  V  c! mBC;? rss LL71LLh4 rsss 6S "!$  *  
  bV  v v   u  c ! mBC;? rss NL "
b c!mBC;?rsss76 h"!/ % %4: V 4
5%   4  ,% 
   %  %   * ! mBC;? rss NL "! /  
 %  ,, %   5
   ! ! mBC;?rsss 7"! / % %  % ^
%  $ !!mBC;?rsss6 h"g!
+ -%'(" ) $ % (&"U 
  Q7$8 8!U! &!P."
 4 5. 
      / $3(     
! +  %4   * 6hN 
%  % (" 
  */ 3 4 5, 
 *  %4  *   8h7  
/ (4 %   *  *    
            P  
# ! - 5 =! *  
  4/1) $ %
  5     %     
,   "4V !
# .44 $ %
L
 -
*%_
*,! / *, 5 % _
/  *7 4%%  QhN
%% %*%%!) / 
, .  f%  4%% * 
!+  * NN* !*/ 
 *% *w!
/ _
wq %  Βριουλλίων4 *    *4   * /.4
%, ,5 4% % 5 
%   4  Βρίουλλα    8NN* 
*%  *4% %% *4% , 
%    * w!
3 %5  % w. *
N
w4,_
wR5 *      * V5   Βρύουλλα 
* ,  $ 4     ,  ,%
w/ 

w!
9$2VVXXP)#P/)&/ w$ % w Y $ !
 5W 818Q"4!LL1QNN!
102'&3P&UX)&P/wxEAlACC?y",!64!6QN!
11,%/z&$3&3P&)2)0P$Q!Nh! L 4 *N7!